• طرح فرستندهHFیک کیلووات و آنتن تمام باند:

این طرح در بیست و یکمین  جشنواره بین المللی خوارزمی (سال 1386) رتبه دوم تحقیقات کاربردی را بدست آورد. (آقای مهندس محمود نجفی از اعضاء اصلی تیم طراح این پروژه بوده اند)

  • طراحی و ساخت فرستنده یک مگاوات موج متوسط رادیویی:

این طرح در پانزدهمین  جشنواره بین المللی خوارزمی (سال 1380) رتبه دوم ابتکار را بدست آورد. (جايزه اين طرح به آقای مهندس نجفی به عنوان طراح این پروژه اهدا گرديد .)

  • طراحی و ساخت فرستنده ده کیلووات موج متوسط رادیویی:

این طرح در دهمین  جشنواره بین المللی خوارزمی (سال 1375) رتبه دوم تحقیقات کاربردی را بدست آورد.(جايزه اين طرح به آقای مهندس نجفی به عنوان طراح این پروژه اهدا گرديد .)

صدا و سیما